ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZWECJI

Model „szwedzki” czy „skandynawski” systemu społeczno-poli­tycznego w dzisiejszej postaci został ukształtowany w Szwecji głównie przez idee socjaldemokratyczne, realizowane w praktyce przez socjaldemokratyczną większość w parlamencie, socjaldemokra­tyczne rządy i pozostające pod ideowym wpływem socjaldemokraci! organizacje społeczne tego kraju. Wskutek silnego wpływu Szwedz­kiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (Sveriges Socialdemo- kratiska Arbetarpartiet, SAP), politycznie reprezentującej przede wszystkim szwedzką klasę robotniczą, oraz licznych organizacji pra­cowniczych na życie społeczne i polityczne, Szwecja stała się kra­jem „socjalnie zmodernizowanego kapitalizmu”. Jej typowo kapi­talistyczny system ekonomiczny, oparty na prywatnej własności środków produkcji, współistnieje bowiem z mechanizmem społeczno- -ekonomicznym, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym następstwom działania praw rynku i zagwarantowanie redystrybucji dochodów zgodnej z zasadami społecznej sprawiedli­wości i bezpieczeństwa socjalnego.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)