ZWIĄZKI ZAWODOWE A PROBLEMY PŁAC

Przez długie lata po drugiej wojnie światowej w polityce ruchu zawodowego we Włoszech centralne miejsce zajmowała kwestia płac oraz wiążąca się z nią sprawa zawierania zbiorowych umów pracy na okres 3-letni, regulujących stosunki między pracownikami a pracodawcami w przedsiębiorstwach. Priorytet problemu płac w działalności włoskich związków za­wodowych wynikał ze specyfiki rozwoju tego kraju. Polegała ona na nierównomiernym postępie w poszczególnych dziedzinach gospo­darki, który pociągał za sobą deformacje w życiu społecznym. Ko­lejne rządy, dysponując znacznymi zasobami siły roboczej, prefe­rowały rozwój przemysłu i związanych z nim usług kosztem innych działów gospodarki, koncentrując inwestycje w północnych regio­nach kraju ze szkodą dla południowych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)