ZRZESZONE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Związki zawodowe zrzeszone w Federacji CGIL—CISL—UIL, dotąd, odrzucające współpracę z rządem i nieustępliwie broniące zdobyczy ekonomicznych klas pracujących, podjęły z początkiem 1978 r. próbę zmiany tej strategii, uwzględniając kryzysowe wa­runki, które osłabiały międzynarodową pozycję gospodarczą kraju. Ogłosiły one gotowość świata pracy do pewnych wyrzeczeń, zanie­chania dalszych roszczeń płacowych oraz zapewnienia „spokoju spo­łecznego”, jeżeli rząd zwiększy nakłady inwestycyjne i podejmie energiczne działania zmierzające do likwidacji bezrobocia i wyeli­minowania innych negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Jednak stanowisko to, przyjęte znaczną większością głosów na ogól­nokrajowej naradzie aktywu Federacji CGIL—CISL—UIL w poło­wie lutego 1978 r., pozostało nie wykorzystaną szansą.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)