W OBLICZU SPONTANICZNYCH AKTÓW

W tej sytuacji, w obliczu spontanicznych aktów robotniczej demo­kracji, władze związkowe oraz polityczne kraju zaaprobowały nowe, podstawowe ogniwo ruchu zawodowego — rady fabryczne i zakła­dowe, które przejęły funkcje komisji wewnętrznych. Odtąd powsta­wały one w wyborach bezpośrednich na szczeblu wydziału przed­siębiorstwa i składały się z przedstawicieli wszystkich odłamów ruchu zawodowego. W ten sposób ruch zawodowy odnowił się, a jednocześnie umocnił swój jednościowy potencjał i pozycję w ży­ciu kraju.Szereg innych procesów, dokonujących się równolegle, dowodził dalszego umacniania się autonomii ruchu zawodowego, jego nieza­leżności od ugrupowań politycznych. Od początku lat siedemdzie­siątych główne związki zawodowe postanawiają nie łączyć funkcji związkowych z pozazwiązkowymi.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)