SYSTEM REKOMPENSAT

Wreszcie pod koniec stycznia 1975 r. pomię­dzy związkami zawodowymi zrzeszonymi w Federacji CGIL— —CISL—UIL oraz innymi ich odłamami a stowarzyszeniem prze­mysłowców, Confindustrią, zostało zawarte porozumienie, na mocy którego określono jednakową dla wszystkich wartość rekompensaty, w kwocie 2389 lirów za punkt wzrostu kosztów utrzymania, a więc taką, jaka przysługiwała urzędnikom najwyższej (pierwszej) grupy zaszeregowania. Z tą poprawką wyrównany system rekompensat z tytułu wzrostu kosztów utrzymania, obejmujący dotąd tylko pra­cowników zatrudnionych w przemyśle, został rozszerzony na wszyst­kie grupy pracownicze. Korekta rekompensat została przeprowa­dzona w czterech etapach i trwała od lutego 1975 r. do lutego 1977 r.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!