STANOWISKO ZAJMOWANE PRZEZ ZWIĄZKI

Cechą charakterystyczną włoskiego ruchu zawodowego są sze­rokie w nim wpływy katolicyzmu, związane zarówno z obyczajo­wością, jak i z istnieniem we Włoszech zorganizowanego politycz­nego ruchu katolickiego, odwołującego się do wartości chrześcijań­stwa oraz jego filozofii społecznej. Idzie tu o obecność i wpływy partu Chrześcijańskiej Demokracji, blisko związanej z Watykanem i dominującej od 40 lat na włoskiej scenie politycznej. Oczywiście chrześcijańskie związki zawodowe, jak CISL, pozostające pod wpły­wami Kościoła i chadecji, nie mogą jednakże nie odczuwać również sprzeczności klasowych, a ich kierownictwa nie są w stanie — bez poważnego ryzyka utraty swych pozycji — uchylić się od zajęcia stanowiska wobec realnych dylematów, przed którymi stoi społe­czeństwo. Toteż stanowisko, jakie zajmuje związkowa chadecja w złożonej sytuacji społeczno-politycznej Włoch, określa współcze­sne oblicze i rzeczywiste problemy chrześcijańskich związków za­wodowych o wiele lepiej niż frazeologia ich programowych de­klaracji.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)