PROBLEMY JEDNOŚCI RUCHU ZAWODOWEGO

Ożywione, pełne namiętności wielkie dyskusje ideologiczne i poli­tyczne w międzynarodowym ruchu robotniczym w połowie lat pięć­dziesiątych pobudziły procesy prowadzące do umocnienia autonomii sił lewicowych w wielu krajach. We Włoszech, gdzie od 1948 r. le­wica powolnie, ale nieustannie utrwalała i rozszerzała swoje wpły­wy, wywołały one obok pozytywnych również negatywne następ­stwa. Spory ideologiczne w kręgach lewicy, toczące się już wcze­śniej, obecnie nabrały ostrości i pogłębiło się jej rozbicie. Wyrazem tego było zerwanie w 1956 r. przez socjalistów paktu z 1934 r. o je­dności działania z komunistami, a przystąpienie w 1963 r. Włoskiej Partii Socjalistycznej (Partito Socialista Italiano, PSI) do współpra­cy w rządzie z partią chadecką — Chrześcijańską Demokracją (De- mocrazia Cristiana, DC), i pozostawienie komunistów w opozycji na długie lata utrwaliły te podziały.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)