MIMO DEKLARACJI ZWIĄZKÓW

Dlatego też, pomimo deklaracji związków o ich dążeniu do umoc­nienia egalitarnej i socjalnej funkcji płac, jak dotąd nie uporały się one z problemem różnic istniejących w wynagradzaniu za pracę po­między zatrudnionymi w systemie pracy regularnej a pracującymi w drobnym przemyśle i chałupnictwie. I chociaż związki zawodowe starają się rozszerzyć swoją kontrolę nad niewielkimi zakładami pracy i chałupnictwem, to jednak wysiłki te nie przynoszą konkret­nych rezultatów. Sami związkowcy przyznają, że związki zawodowe częściowo utraciły kontrolę nad dynamiką kształtowania się pozio­mu płac. Zjawisko to można zaobserwować nie tylko w wielu gru­pach urzędniczych (bardzo uprzywilejowanych), jak na przykład pracownicy administracji państwowej, którzy przejęli wiele form walki o płace od przemysłowej klasy robotniczej. Podobnie rzecz się ma w kręgach wielkoprzemysłowej klasy robotniczej i w ogóle w dużych przedsiębiorstwach. Przyczynę tego zjawiska obserwato­rzy upatrują w braku ze strony związków zawodowych ambitniej­szej polityki w dziedzinie płac .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!