JEDNOŚCI W RUCHU

Statut CGIL mówi o jedności ruchu zawodowego wszystkich lu­dzi pracy, bez względu na różnice stanowisk politycznych i wyznań religijnych, zapewnia też wszystkim członkom Konfederacji sze­rokie swobody manifestowania podczas dyskusji swoich przekonań w zakresie spraw związkowych oraz gwarantuje poszanowanie po­glądów politycznych i wyznań religijnych. Przy tej otwartej po­stawie w CGIL przez cały okres powojenny dominującym nurtem była ideologia rewolucyjnego ruchu robotniczego. Wywiera ona wpływ na sposób podejścia Konfederacji do problemów społecznych, na wybór kryteriów wartości i stanowisko w różnych sprawach. W drugiej z kolei spośród trzech największych włoskich central związkowych — CISL, dominującym nurtem jest ideologia chrze­ścijańskiego solidaryzmu społecznego oraz koncepcje, którymi kie­rują się partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne Europy zachod­niej, z takimi atrybutami,’jak: akceptacja kapitalistycznego systemu społeczno-gospodarczego; odrzucenie podziału społeczeństwa na anta- gonistyczne klasy i kwestionowanie konfliktu interesów; popiera­nie haseł solidarystycznych; uznanie trwałości istnienia prywatnej własności środków produkcji itd.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)