CHARAKTERYSTYCZNE POROZUMIENIE

Porozumienie to, rzecz charakterystyczna, wywołało ostrą krytykę ze strony ówczesnego gabinetu rządowego, który uznał je nie tylko za sprzeczne z linią obranej polityki gospodarczej, ale za rodzaj „taj­nej zmowy”, wymierzonej przeciwko rządowi. Na mocy owego poro­zumienia — przy rekompensacie ustalonej na poziomie 2389 lirów za punkt wzrostu kosztów utrzymania — jeżeli na przykład wskaź­nik inflacji w sierpniu 1978 r. wynosił 173 punkty, to wysokość chronionej płacy nominalnej brutto kształtowała się na poziomie 413 tys. lirów (173 x 389); z kolei w lutym 1979 r. wskaźnik punktów wynosił 184, a chroniona płaca — 440 tys. lirów. Pozostała część pła­cy dewaluowała się w stopniu zależnym od wskaźnika wzrostu infla­cji. Można więc powiedzieć, że „ruchoma skala płac” obowiązują­ca we Włoszech jest jednym z najskuteczniej działających mechani­zmów w całej Europie zachodniej, chroniącym poziom płac realnych przed skutkami inflacji.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!