CELE I ZADANIA WŁOSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Jak głoszą związkowe statuty, związki zawodowe we Włoszech są powołane do obrony materialnych i moralnych interesów ludzi pracy, działają na zasadzie autonomii w stosunkach z partiami po­litycznymi i rządem, same zabierają głos we wszystkich kwe­stiach życia społecznego. Na przykład CGIL nierzadko podejmowała problemy dotyczące zachowania pokoju i bezpieczeństwa na świe- cie, włączała się do walki o zakaz broni atomowej, protestowała przeciwko wyzyskowi krajów i narodów kolonialnych przez impe­rialistyczne metropolie.Jednakże za swoje podstawowe zadanie włoskie związki zawo­dowe uważają obronę interesów zawodowych, ekonomicznych i mo­ralnych, indywidualnych i zbiorowych, wszystkich ludzi pracy, za- rowno pracowników fizycznych, jak i umysłowych, oraz działalność na rzecz poprawy warunków ich życia. Dokumenty programowe związków mówią o podejmowaniu walki o nowe uprawnienia i pra­wa ludzi pracy, o realizację ich słusznych aspiracji społecznych — aż do pełnej emancypacji pracy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)