PRYWATNA WŁASNOŚĆ

Posiadanie i tworzenie pry­watnej własności zostały w programie określone jako istotne czyn­niki sjK»łecznego porządku, w każdej zaś tendencji antywłasnościowej upatrywano niebezpieczeństwo naruszenia „naturalnego porząd­ku rzeczy”. CGB opowiadała się za realizacją koncepcji „kapitalizmu ludowego”. Częściowa sprzedaż akcji przedsiębiorstw zatrudnionym w nich pracownikom miała zdaniem CGB, z jednej strony, służyć sprawiedliwej korekcie dochodu narodowego, z drugiej zaś, gwa­rantować pracownikom współwłasność macierzystego zakładu pracy.W tym duchu zostały sformułowane ważniejsze myśli programowe chrześcijańskich związków zawodowych. Program CGB, opowiada­jący się za socjalnym partnerstwem, oparty na solidaryzmie klaso­wym pracowników i pracodawców, był od samego początku refor- mistyczny, nastawiony na ścisłą współpracę z burżuazyjnym pań­stwem.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!